Ny lag kräver obligatorisk underhållsplan från 1 januari 2024

2024-02-14

Den 1 januari 2024 trädde en ny lag i kraft gällande obligatorisk underhållsplan för nya bostadsrättsföreningar. Vi på Besiktningsföretaget har lång och omfattande erfarenhet av att arbeta med underhållsplaner. Vi bistår många bostadsrättsföreningar med att kontinuerligt övervaka och upprätthålla fastigheternas status.

Den här omfattande guiden är utformad för att navigera dig genom de nya kraven, förståelsen och implementeringen av en underhållsplan som sträcker sig över de kommande 50 åren. Oavsett om du är ny i styrelsen eller en erfaren fastighetsförvaltare, kommer denna guide att ge dig de verktyg och kunskaper som behövs för att möta de nya lagkraven, samtidigt som den lyfter fram vikten av proaktivt underhåll för att säkra fastighetens långsiktiga värde och välbefinnande.

Introduktion till den nya lagen

Från 1 januari 2024 införs en ny lag som kräver att alla nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar ska ha en underhållsplan som täcker de kommande 50 åren. Denna lag är en del av regeringens proposition "Tryggare bostadsrätt" och syftar till att stärka bostadsrättsföreningarnas långsiktiga planering och ekonomiska stabilitet. Genom att införa ett lagkrav på underhållsplaner ökar transparensen kring fastigheternas skick och underhållsbehov, vilket i sin tur bidrar till en mer rättvis fördelning av kostnader för underhåll över tid.

Bakgrund och syfte med lagen

Lagen om underhållsplan för bostadsrättsföreningar grundar sig i en ökad medvetenhet om vikten av långsiktig planering för fastigheters underhåll. Syftet är att säkerställa att bostadsrättsföreningar har en solid grund för att hantera framtida underhållsbehov, vilket skyddar både fastighetens värde och boendes investeringar. Genom att kräva en 50-årig underhållsplan vill lagstiftaren främja en ansvarsfull ekonomisk förvaltning och minska risken för oväntade kostnader och avgiftshöjningar.

Vem påverkas av lagen?

Den nya lagen om underhållsplaner gäller för nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar från och med 1 januari 2024. Det innebär att alla som bildar en ny bostadsrättsförening eller ombildar befintliga fastigheter till bostadsrätter efter detta datum måste upprätta en underhållsplan enligt de nya riktlinjerna. Detta påverkar en bred grupp av aktörer inom fastighetsbranschen, inklusive byggföretag, fastighetsutvecklare, och bostadsrättsföreningars styrelser, som nu behöver anpassa sig till dessa nya krav för att säkerställa lagens efterlevnad.

Vikten av en underhållsplan

En underhållsplan är ett centralt verktyg för effektiv förvaltning och planering av en fastighets långsiktiga underhåll. Vi upprättar underhållsplanen i en modern och digital plattform som bostadsrättsföreningen aktivt deltar i och följer.
Underhållsplanen bidrar till att säkerställa att byggnadens skick upprätthålls över tid, vilket skyddar fastighetens värde och boendes komfort. Genom att proaktivt identifiera och planera för framtida underhållsåtgärder, hjälper den styrelser och fastighetsförvaltare att fördela resurser mer effektivt och undvika kostsamma akutåtgärder.

Förståelse för underhållsplanens roll

Underhållsplanens huvudroll är att ge en översikt och en tidsplan för när och hur underhållsåtgärder ska utföras för att bibehålla fastighetens skick och funktion. Den är inte bara en checklista för reparationer och underhåll, utan en strategisk plan som tar hänsyn till fastighetens långsiktiga behov och ekonomiska förutsättningar.

Vi hjälper er att regelbundet uppdatera underhållsplanen

Att regelbundet uppdatera underhållsplanen innebär flera fördelar. Det säkerställer att planen reflekterar den aktuella statusen för fastigheten och möjliggör justeringar baserat på förändrade förutsättningar eller behov. En aktuell underhållsplan främjar även en transparent kommunikation med boende om kommande underhållsarbeten och ekonomiska åtaganden, vilket bidrar till en starkare gemenskap och trygghet bland de boende.

Krav och riktlinjer enligt den nya lagen

Den nya lagen ställer specifika krav på underhållsplaner för att säkerställa att bostadsrättsföreningar har en tydlig och långsiktig strategi för fastighetsskötsel.
Detta innefattar en detaljerad beskrivning av fastighetens skick, en tidsplan för när underhållsåtgärder behöver genomföras samt en ekonomisk planering för dessa åtgärder.

Lagens krav på underhållsplaner

Lagens krav omfattar att underhållsplanen ska täcka en period på 50 år och inkludera en omfattande bedömning av fastighetens nuvarande skick samt en förteckning över nödvändigt underhåll. Det krävs också att planen uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella förändringar i fastighetens skick eller underhållsbehov.

Hur vi upprättar en godkänd underhållsplan

För att upprätta en godkänd underhållsplan inleder vi med en grundlig statusbesiktning av fastigheten för att identifiera alla befintliga och potentiella framtida underhållsbehov. Vi sammanställer alla observationer i en digital underhållsplan, där vi inkluderar en detaljerad tidsplan och en kostnadsuppskattning för varje underhållsåtgärd. 

Exempel på underhållsåtgärder och budgetering

Exempel på vanliga underhållsåtgärder inkluderar regelbunden kontroll och underhåll av tak, fasader, VVS-system och hissar. För varje åtgärd bör en kostnadsuppskattning tas fram som tar hänsyn till både de direkta kostnaderna för arbete och material samt eventuella indirekta kostnader, som till exempel tillfälliga boendearrangemang för de boende under större renoveringsprojekt. Budgeteringen bör även inkludera en buffert för oväntade utgifter för att säkerställa att föreningen kan hantera oförutsedda underhållsbehov.

 

Hur påverkar lagändringen bostadsrättsföreningars ekonomi?

Den nya lagen kan innebära initiala kostnader för upprättandet av en underhållsplan, men på lång sikt syftar den till att fördela kostnader jämnare över tiden. Det hjälper föreningar att undvika stora, oväntade utgifter genom att planera och budgetera för underhåll på ett mer förutsägbart och hållbart sätt.

Summering

Denna guide har gått igenom den nya lagen om underhållsplaner som trädde i kraft den 1 januari 2024, dess syfte, påverkan och genomförande. Denna information syftar till att förbereda och vägleda föreningar genom övergången till de nya regelverken, för att säkerställa hållbara och välskötta fastigheter för framtiden.

Vi hjälper er med er underhållsplan och erbjuder även ett smidigt och förmånligt besiktningsabonnemang för bostadsrättsföreningar


Välkommen att kontakta oss för mer information!


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion