Besiktningsföretaget

Dolda fel-försäkring

Undvik oförutsedda kostnader i framtiden

Det är viktigt att känna till att du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från att den nya ägaren flyttat in.

IMG_0474

Som säljare är du ansvarig för dolda fel i 10 år

Vad är ett dolt fel?

Felet måste ha funnits vid köptillfället

Felet ska inte ha varit upptäckbart

Felet ska inte ha varit förväntat

Felet ska påverka marknadsvärdet

Ska du köpa eller sälja hus?
Då är det viktigt att känna till att du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från
att den nya ägaren flyttat in. Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt gällande fastighetens
skick. Vad är ett dolt fel? Ett dolt fel är ett fel i en fastighet som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning och som köparen heller inte borde förvänta sig utifrån fastighetens ålder, skick, byggnadssätt,
pris eller andra omständigheter. Exempel på dolda fel kan vara mögel, skadedjur eller konstruktionsfel.

Om ägaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om energideklarationer för byggnader kan han eller hon föreläggas att fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. I likhet med de gamla reglerna kan även den köpare som förgäves begärt att säljaren ska fullgöra sin skyldighet att upprätta en energideklaration, även i framtiden låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.

Varför dolda fel-försäkring?
Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus, kan felet reklameras till säljaren. Säljare och köpare måste
utreda vem som ansvarar för felet och göra upp om ersättning. Om parterna inte kommer överens kan det i
värsta fall leda till en rättsprocess. Med en dolda fel-försäkring kan ansvaret för utredningen lämnas över till
försäkringsbolaget. Om felet omfattas av försäkringen betalar försäkringsbolaget ut ersättning, vilket innebär en trygghet för både säljare och köpare.

SBR Dolda fel-försäkring

SBR Dolda fel-försäkring
Är huset besiktigat av en SBR-godkänd/certifierad besiktningsman? Då har du möjlighet att teckna SBR Dolda fel-försäkring, som finns i två varianter, SBR Dolda fel Standard och SBR Dolda fel Plus, och med två olika försäkringsbelopp 750 000 kr och 1 250 000 kr.

SBR Dolda fel förmedlas av Philipsson & Partner AB (SBR Försäkringsservice).

Innan du tecknar försäkring har du rätt enligt lag att få så kallad förköpsinformation som innehåller viktig information om försäkringen. Är du intresserad av att teckna försäkring, eller vill ha mer information, vänligen anmäl intresse till din besiktningsman så kontaktar Philipsson & Partner dig och berättar mer.

Kontaktuppgifter till SBR Försäkringsservice: 

Epost: Sbr@phpa.se

Telefon: 08 – 22 63 30

Försäkringsgivare för SBR Dolda fel är Gar-bo Försäkring AB, organisationsnummer 516401-6668, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm.

Vilket paket passar dig?

Standard

Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr. Premie: 7 850kr / 9 100kr

  • Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19 i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).
  • Försäkringen omfattar även rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem i samma utsträckning som ovan.

Plus

Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr Premie: 9 350kr / 10 550kr

  • Utöver det som Dolda fel standard omfattar, omfattas även nedan moment av PLUS försäkringen.
  • Försäkringen gäller för fel och skada till följd av felet. Felet ska ha funnits vid besiktningstillfället eller dessförinnan och inte noterats i besiktningsprotokollet. Ersättning för fel lämnas endast då felet orsakat en följdskada på byggnad. Ersättning lämnas för återställande av följdskadan samt av det fel som orsakat denna skada.
  • Om ett fel finns registrerat i besiktningsprotokollet som risk eller under rubriken Riskanalys omfattas följdskadan av försäkringen endast om det kan visas att den fanns redan vid besiktningstillfället. Felet som orsakat följdskadan omfattas ej av försäkringen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00

Email Info@Besiktningsforetaget.se