Besiktningsföretaget

Energideklaration

Lagstadgat

Vid försäljning ska varje villa inneha en giltig energideklaration. Våra energideklarationer är giltiga i 10 år. 

Minska energiförbrukningen

Våra energiexperter hjälper er att minska energiförbrukningen genom att ge konkreta åtgärdsförslag med en tydlig prisbild. 

IMG_0474

Ett måste vid försäljning av hus

Vad ingår i en energideklaration?

Lär känna huset

  • Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning.
  • Er uppvärmda area, även kallad A-temp.
  • Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd.
  • Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader.
  • Registrering hos Boverket.

Effektivisera huset

  • Konkreta åtgärdsförslag som passar för just er fastighet.
  • Vi föreslår endast besparingserbjudanden som inte påverkar er komfort negativt och som bevarar eller förbättrar er inomhusmiljö.
  • Vi presenterar kostnaderna för åtgärdsförslagen i relation till de besparingar som ni kommer att göra.
  • Vi föreslår i vilken ordning åtgärderna ska utföras för att uppnå bäst resultat.

Energideklarationen är avdragsgill

Energideklaration

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes 2006 lagen om energideklarationer för villor. Innan byggnaden säljs eller hyrs ut ska ägaren se till att en energideklaration finns och kan uppvisas för den som är spekulant. Deklarationen ska sedan också efter överlåtelsen överlämnas till den nya ägaren eller nyttjanderättshavaren.

Om ägaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om energideklarationer för byggnader kan han eller hon föreläggas att fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. I likhet med de gamla reglerna kan även den köpare som förgäves begärt att säljaren ska fullgöra sin skyldighet att upprätta en energideklaration, även i framtiden låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.

 

Hur går energideklarationen till?

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00