Besiktningsföretaget

Köparbesiktning

För din trygghet

En köparbesiktning ger en opartisk och professionell bedömning av husets skick och status innan köpet slutförs. Besiktningen säkerställer att inga oförutsedda kostnader dyker upp i framtiden. 

Uppfyll din undersökningsplikt

Upptäcks fel i bostaden efter köpet som ger rätt till ersättning måste köparen redovisa att felet inte var upptäckbart i samband med köpet, ett så kallat dolt fel.

IMG_0474

Säkerställ att drömhuset inte blir en framtida mardröm.

Vad ingår i en köparbesiktning?

Detta ingår i köparbesiktningen:

  • Genomgång av handlingar som tex. ritningar, bygglov eller tekniska beskrivningar .
  • Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
  • Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt.
  • Riskanalys av brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen.
  • Föreslagen fortsatt teknisk utredning.

Ingår inte i köparbesiktningen:

  • Installationer som el, vatten, ventilation, vitvaror etc.
  • Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden.
  • Mark som inte har omedelbart samband med fastigheten.
  • Tillhörande hus på tomten som tex en gäststuga.

Hur går besiktningen till?

Besiktningsmannen går igenom de handlingar rörande fastigheten som fastighetsägaren lämnar samt de som besiktningsmannen anser relevanta, exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Nästa steg är ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Därefter genomförs en okulär besiktning, som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage och tak. Även fasader och mark kring huset kontrolleras. Besiktningsmannen för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser. Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket. Det betyder att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden.

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga beskrivs i en riskanalys, där även en motivering lämnas.

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs. Rapporten är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat. En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt uttryckliga medgivande till utredningen.

Vad omfattas inte av besiktningen?

Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet ingår inte i besiktningen. Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår. Vid beställning av en köparbesiktning kan tilläggstjänster läggas till.

För fullständiga villkor se här: Bilaga 1 – Villkor för överlåtelsebesiktning Köpare

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00

Email Info@Besiktningsforetaget.se