Besiktningsföretaget

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

För ett bra inomhusklimat

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande. 

Ett välfungerande ventilationssystem är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra, och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem.

Energibesparing

Ett dysfunktionellt ventilationssystem förbrukar mer energi än ett fungerande. Våra funktionskontrollanter ger konkreta förslag på hur energiåtgången för ventilationen kan minskas, utan att inomhusmiljön försämras.

IMG_0474

Säkerställ en god hälsa för både boende och byggnad

Vad kontrolleras vid en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Vid den första OVK kontrolleras:

Vid återkommande OVK kotrolleras:

Vid varje OVK kontrolleras:​

Anlita endast certifierade experter

Obligatorisk Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande. Kontrollen är lagstadgad och utförs av en certifierad och sakkunnig funktionskontrollant för att säkerställa ett gott inomhusklimat. Detta är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra, och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem

Ventilationskontrollen är också viktig för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet – God bebyggd miljö. Det innebär till exempel att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer, radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

Det är byggnadens ägare, exempelvis bostadsrättsföreningen, som ska se till att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

När ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras?

Hustyp:

Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem, samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 

Besiktningsintervall:

Återkommande besiktning var 3e år.

Behörighetsnivå:

Kvalificerad (K)

Hustyp:

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX och S-ventilation

 

Besiktningsintervall:

Återkommande besiktning var 6e år

Behörighetsnivå:

Normal (N)

Hustyp:

En- och tvåbostadshus med FT-, FX- och FTX-ventilation

 

Besiktningsintervall:

Endast besiktning vid nybyggnation eller ny installation

Behörighetsnivå:

Normal (N)

Ett urval av de fastigheter som vi har hjälpt:

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00