Ämne: Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning - för både köpare och säljare

Överlåtelsebesiktning – för både köpare och säljare

I denna artikel utforskar vi överlåtelsebesiktningens viktiga roll i fastighetsaffärer, från dess definition och fördelar till den detaljerade processen och hur den påverkar både köpare och säljare. Genom att förstå dess betydelse kan parterna navigera fastighetstransaktioner med ökad trygghet, minska risken för framtida tvister och främja en smidig affär.

Inledning till överlåtelsebesiktning

En Överlåtelsebesiktning är en kritisk del av processen vid köp och försäljning av fastigheter. Den fungerar som en oberoende granskning av fastighetens skick och syftar till att identifiera brister som kanske inte är synliga för en lekman. Genom att genomföra en sådan besiktning får både köpare och säljare en tydligare bild av fastighetens verkliga skick. Detta skapar en tryggare grund för affären och minskar risken för framtida tvister. Överlåtelsebesiktningen bidrar därmed till ökad transparens och trygghet i fastighetstransaktioner.

Definition av överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en detaljerad teknisk undersökning av en fastighet som utförs av en kvalificerad besiktningstekniker. Syftet är att upptäcka eventuella fel och brister som kan påverka fastighetens värde och användbarhet. Besiktningen omfattar en noggrann teknisk undersökning av både byggnaden och marken som har betydelse för dess tekniska förutsättningar. Resultatet av besiktningen dokumenteras i ett besiktningsutlåtande, som ger en omfattande översikt över fastighetens skick vid tidpunkten för besiktningen.

Varför är överlåtelsebesiktning viktig?

Överlåtelsebesiktningen spelar en viktig roll för både köpare och säljare genom att erbjuda en objektiv bedömning av fastighetens skick. För köparen innebär det en trygghet i att man är medveten om eventuella fel och brister och kan fatta ett välgrundat beslut. För säljaren minskar risken för framtida anspråk och kan bidra till en smidigare affärsprocess genom att eventuella problem identifieras och kan åtgärdas i förväg. Detta förebygger även framtida tvister och stärker förtroendet mellan parterna. Överlåtelsebesiktningen bidrar således till en mer transparent och rättvis fastighetsöverlåtelse.

Fördelar med överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktningen erbjuder flera fördelar för både köpare och säljare. För köparen är det en “försäkring” mot oväntade reparationer och kostnader, medan säljaren får en möjlighet att rätta till eventuella problem innan försäljning, vilket kan öka fastighetens marknadsvärde. Besiktningen ger även en ökad förståelse för fastighetens skick och underlättar prisförhandlingar, då båda parter har samma information om eventuella brister. Det bidrar till en smidigare överlåtelseprocess och minskar risken för missförstånd och konflikter efter att affären är slutförd.

Trygghet och säkerhet för köparen

Genom en överlåtelsebesiktning får köparen en djupgående insyn i fastighetens aktuella skick. Detta innebär en betydande trygghet och säkerhet, eftersom köparen kan fatta ett informerat beslut baserat på objektiva uppgifter snarare än enbart visuella intryck. Det minskar risken för kostsamma överraskningar efter köpet
Här kan ni läsa mer om köparbesiktning.

Förebygger framtida tvister och kostnader

En väl genomförd överlåtelsebesiktning kan avsevärt minska risken för framtida tvister mellan köpare och säljare. Genom att klargöra fastighetens skick redan från början och dokumentera eventuella problem, skapas en tydlig förväntansbild som minskar risken för missförstånd. Detta kan leda till att både köpare och säljare känner sig mer trygga i affären, vilket förebygger framtida rättsliga processer och de kostnader sådana processer innebär.

Säljarens perspektiv: Att minska ansvar och öka attraktiviteten

För säljaren bidrar en överlåtelsebesiktning (säljarbesiktning) till att minska det framtida ansvaret genom att eventuella problem med fastigheten identifieras och kan åtgärdas eller kommuniceras öppet till köparen. Detta ökar även fastighetens attraktivitet och kan underlätta försäljningsprocessen genom att potentiella köpare känner större förtroende för fastigheten och säljaren. Att proaktivt genomföra en överlåtelsebesiktning kan ses som ett tecken på transparens och omsorg om köparen, vilket positivt kan påverka försäljningspriset och tiden det tar att sälja fastigheten.

Processen för en överlåtelsebesiktning

Processen för en överlåtelsebesiktning inleds med valet av en kvalificerad besiktningstekniker. Det är viktigt att välja någon som har god erfarenhet och kunskap inom området för att säkerställa en grundlig och pålitlig granskning. Efter att en besiktningstekniker har valts, bestäms en tid för besiktningen där både köpare och säljare kan välja att vara närvarande. Besiktningen är omfattande och inkluderar en noggrann genomgång av fastighetens alla delar för att identifiera eventuella fel och brister.

Förberedelser inför besiktningen

Inför besiktningen bör säljaren se till att fastigheten är tillgänglig för en grundlig undersökning. Detta innebär att ge tillträde till alla utrymmen, inklusive vind, källare, och andra utrymmen som kan vara svåra att nå. Det är också viktigt att förbereda och tillhandahålla dokumentation om eventuella tidigare renoveringar, installationer eller reparationer som har genomförts på fastigheten. En väl förberedd fastighet underlättar besiktningsprocessen och bidrar till en mer korrekt och effektiv granskning.

Utförandet av överlåtelsebesiktningen

Under själva besiktningen går besiktningsteknikern systematiskt igenom fastigheten och dokumenterar sina iakttagelser. Kommunikation är nyckeln under detta skede, och en bra besiktningstekniker kommer att förklara det man hittar för köpare och säljare under processens gång. Detta är också en utmärkt möjlighet för köparen att ställa frågor och få en djupare förståelse för fastighetens skick.

Sammanställning av besiktningsutlåtandet

Efter att besiktningen är slutförd sammanställer besiktningsteknikern en detaljerad rapport som beskriver fastighetens skick, inklusive alla identifierade brister och rekommendationer för åtgärder. Utlåtandet innehåller beskrivningar och en bedömning av eventuella risker eller problem. Denna rapport blir ett viktigt dokument i affären och en guide för framtida underhåll och reparationer. Sammanställningen av besiktningsutlåtandet är avgörande för transparensen i fastighetsöverlåtelsen och hjälper till att säkerställa att båda parter har en klar förståelse av fastighetens skick.

Boka en överlåtelsebesiktning

Om ni ska sälja eller köpa ett hus, lägenhet eller fastighet så rekommenderar vi att ni bokar en överlåtelsebesiktning. Vi på Besiktningsföretaget har flera erfarna besiktningstekniker som kan hjälpa er med er överlåtelsebesiktning.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er genom hela processen.

Vad är ett besiktningsförbehåll?

Besiktningsförbehåll

Att köpa ett hus är en av de största och mest betydelsefulla investeringarna i de flesta människors liv. Det är en komplex process som kräver noggrann planering och övervägande. Ett av de viktigaste stegen i köpprocessen är att inkludera ett besiktningsförbehåll i ditt köpekontrakt, vilket ger dig rätten att besikta huset utan att någon har möjlighet att buda över dig under tiden. Här kommer vi att utforska varför detta förbehåll är så viktigt och hur det kan skydda din investering och din frid.

Vad är ett Besiktningsförbehåll?

Ett besiktningsförbehåll är en klausul i köpekontraktet som ger köparen rätten att genomföra en professionell besiktning av fastigheten innan köpet slutförs. Denna besiktning utförs av en oberoende inspektör som granskar fastighetens skick noggrant. Syftet är att identifiera eventuella dolda brister eller skador som kan vara kostsamma att åtgärda i framtiden. Besiktningsförbehållet, eller besiktningsklausulen, inkluderas i ditt köpekontrakt och bestämmer under hur lång tid du har rätt att göra en besiktning.

Skydd för Köparen

Ett besiktningsförbehåll ger köparen en värdefull möjlighet att säkerställa att fastigheten är i det skick som förväntades. Genom att anlita en erfaren besiktningsman kan köparen upptäcka eventuella problem i huset. Det kan vara allt från strukturella problem till dolda fukt- eller rörsystemproblem.

Om besiktningen avslöjar allvarliga problem kan köparen begära att prisförhandlingen omförhandlas eller att säljaren åtgärdar problemen innan försäljningen slutförs. I värsta fall kan köparen också välja att dra sig ur köpet om problemen är för omfattande eller kostsamma att åtgärda.

Kan man inte göra besiktningen innan man skriver på kontraktet?

Det går självklart bra att göra en besiktning innan dess att köparkontraktet är påskrivet men då riskerar besiktningen att bli verkningslös, detta då huset fortfarande är ute till försäljning. Ni riskerar även att någon annan spekulant fortfarande kan lägga ett högre bud. Det finns även möjlighet att affären blir utdragen då ni måste hitta en besiktningsman med kort varsel, något som inte alltid är möjligt.

Beställ en besiktning

Kontakta oss idag om ni önskar att beställa en överlåtelsebesiktning inför ert husköp.

Okulär Besiktning

Okulär Besiktning

Okulär besiktning – Vi förklarar

Här får du svar på dina frågor gällande en okulär besiktning. Vi kommer att gå igenom vad det är, hur det går till samt varför det är bra att få hjälp med denna typ av besiktningstjänst.

Vad betyder okulär?

Innan vi djupdyker i vad en okulär besiktning innebär så är det viktigt att förstå vad ordet okulär innebär. Svenska Akademin förklarar ordet ’okulär’ enligt nedan:

  • ”som ut­förs med (en­bart) ögonen” (Svensk ordbok)

Med andra ord, okulär innebär något som utförs med synen, d.v.s. en persons ögon. Definitionen av en ”okulär besiktning” är därför en besiktning som genomförs med blotta ögat, eller rättare sagt med synen.

Okulär besiktning – mer än bara synen

Per definition utförs en okulär besiktning med enbart ögonen, men det är fler sinnen som spelar in. Andra sinnen som används vid denna typ av besiktning är även hörsel och lukt. Detta beror på att personen som utför besiktningen inte kan ’stänga av’ sina andra sinnen.

Exempelvis vid utförandet av en överlåtelsebesiktning är en av delarna en okulär besiktning. När besiktningsmannen håller på att genomföra den okulära besiktningen kommer han eller hon inte att stänga av sina sinnen för lukt och hörsel. Om besiktningsmannen går igenom ett hus ni är påväg att köpa så kommer han eller hon att reagera om de hör något avvikande ljud (golv som knarrar) eller känner någon ovanlig lukt (ex. mögel). Därför är det fler sinnen än ”enbart ögonen” som används vid utförandet av en okulär besiktning.

Erfarenhet är viktigt vid en okulär besiktning

När ni bokar en överlåtelsebesiktning med oss på Besiktningsföretaget så genomför vi alltid en okulär besiktning av huset. Självklart kan ni försöka hitta eventuella fel på egen hand, men kom ihåg att det är inte alltid lätt att veta vad ni ska titta efter.

Alla våra besiktningsmän har gedigen erfarenhet inom branschen och vet vad de ska titta efter vid utförandet av en okulär besiktning. Genom att anlita oss får ni en extra trygghet att en erfaren besiktningsman har gått igenom huset och säkerställt att de inte ser några uppenbara fel som gemene man enkelt kan missa.

Överlåtelsebesiktning är en trygghet

En överlåtelsebesiktning är en trygghet för både dig som husköpare och säljare. Vi hjälper dig att kartlägga skicket på huset och upptäcka eventuella fel innan fastighetsaffären är klar. Det är bra att genomföra en överlåtelsebesiktning både om du är säljare och köpare.

För köpare:

För dig som köpare är en överlåtelsebesiktning ovärderlig. Dels får du åsikter från ett proffs med god erfarenhet gällande husets skick. Du får även reda på eventuella brister innan du köper huset. Det sistnämnda kan antingen ge dig ett bättre förhandlingsläge, alternativt kan du be att dessa brister åtgärdas innan tillträde.

För säljare:

För dig som säljare är en överlåtelsebesiktning också väldigt viktig. Innan du säljer ditt hus får du information om skicket på fastigheten du ska sälja. På så sätt vet du att allting står rätt till och kan meddela potentiella köpare att en besiktning är genomförd och godkänd. Skulle besiktningsmannen upptäcka något fel vid den okulära besiktningen så har du tid att åtgärda det innan du ska sälja ditt hus för att öka värdet på fastigheten.

Boka alltid en överlåtelsebesiktning

Ska du köpa eller sälja en fastighet så rekommenderar vi alltid att boka en överlåtelsebesiktning. Vi på Besiktningsföretaget har lång och gedigen erfarenhet inom området och våra besiktningsmän genomför alltid professionella okulära besiktningar. För att boka in en överlåtelsebesiktning är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Kontroll av tak vid överlåtelsebesiktning.

Varför ska du göra en överlåtelsebesiktning?

Som köpare har du undersökningsplikt
Detta betyder att du måste undersöka om bostaden har några fel eller brister innan du skriver på köpekontraktet av bostaden. Besiktningen blir alltså ett sätt att uppfylla en del av din lagstadgade undersökningsplikt.

Upptäcka fel & brister
Vissa fel och brister som till exempel fukt, mögel och röta kan vara svåra att upptäcka för en lekman. Därför är det smart att anlita en expert som kan upptäcka sådana problem i tid. Här kan du läsa mer om vanliga fel som brukar dyka upp vid en överlåtelsebesiktning.

Minska risk för tvist
Överlåtelsebesiktningen blir ett sätt för dig som köpare att kontrollera om huset lever upp till vad säljaren lovat, vilket också minskar risken för en tvist mellan er i framtiden.

Ha stenkoll
Under besiktningen går vi igenom tillhandahållna handlingar från fastighetsägaren, som till exempel: ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar. Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Med vår hjälp kan du alltså få stenkoll på din nya bostad.

Läs mer och boka en utökad köparbesiktning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion