Ämne: Tips & Råd

Ny lag kräver obligatorisk underhållsplan från 1 januari 2024

Ny lag kräver obligatorisk underhållsplan från 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 trädde en ny lag i kraft gällande obligatorisk underhållsplan för nya bostadsrättsföreningar. Vi på Besiktningsföretaget har lång och omfattande erfarenhet av att arbeta med underhållsplaner. Vi bistår många bostadsrättsföreningar med att kontinuerligt övervaka och upprätthålla fastigheternas status.

Den här omfattande guiden är utformad för att navigera dig genom de nya kraven, förståelsen och implementeringen av en underhållsplan som sträcker sig över de kommande 50 åren. Oavsett om du är ny i styrelsen eller en erfaren fastighetsförvaltare, kommer denna guide att ge dig de verktyg och kunskaper som behövs för att möta de nya lagkraven, samtidigt som den lyfter fram vikten av proaktivt underhåll för att säkra fastighetens långsiktiga värde och välbefinnande.

Introduktion till den nya lagen

Från 1 januari 2024 införs en ny lag som kräver att alla nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar ska ha en underhållsplan som täcker de kommande 50 åren. Denna lag är en del av regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt” och syftar till att stärka bostadsrättsföreningarnas långsiktiga planering och ekonomiska stabilitet. Genom att införa ett lagkrav på underhållsplaner ökar transparensen kring fastigheternas skick och underhållsbehov, vilket i sin tur bidrar till en mer rättvis fördelning av kostnader för underhåll över tid.

Bakgrund och syfte med lagen

Lagen om underhållsplan för bostadsrättsföreningar grundar sig i en ökad medvetenhet om vikten av långsiktig planering för fastigheters underhåll. Syftet är att säkerställa att bostadsrättsföreningar har en solid grund för att hantera framtida underhållsbehov, vilket skyddar både fastighetens värde och boendes investeringar. Genom att kräva en 50-årig underhållsplan vill lagstiftaren främja en ansvarsfull ekonomisk förvaltning och minska risken för oväntade kostnader och avgiftshöjningar.

Vem påverkas av lagen?

Den nya lagen om underhållsplaner gäller för nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar från och med 1 januari 2024. Det innebär att alla som bildar en ny bostadsrättsförening eller ombildar befintliga fastigheter till bostadsrätter efter detta datum måste upprätta en underhållsplan enligt de nya riktlinjerna. Detta påverkar en bred grupp av aktörer inom fastighetsbranschen, inklusive byggföretag, fastighetsutvecklare, och bostadsrättsföreningars styrelser, som nu behöver anpassa sig till dessa nya krav för att säkerställa lagens efterlevnad.

Vikten av en underhållsplan

En underhållsplan är ett centralt verktyg för effektiv förvaltning och planering av en fastighets långsiktiga underhåll. Vi upprättar underhållsplanen i en modern och digital plattform som bostadsrättsföreningen aktivt deltar i och följer.
Underhållsplanen bidrar till att säkerställa att byggnadens skick upprätthålls över tid, vilket skyddar fastighetens värde och boendes komfort. Genom att proaktivt identifiera och planera för framtida underhållsåtgärder, hjälper den styrelser och fastighetsförvaltare att fördela resurser mer effektivt och undvika kostsamma akutåtgärder.

Förståelse för underhållsplanens roll

Underhållsplanens huvudroll är att ge en översikt och en tidsplan för när och hur underhållsåtgärder ska utföras för att bibehålla fastighetens skick och funktion. Den är inte bara en checklista för reparationer och underhåll, utan en strategisk plan som tar hänsyn till fastighetens långsiktiga behov och ekonomiska förutsättningar.

Vi hjälper er att regelbundet uppdatera underhållsplanen

Att regelbundet uppdatera underhållsplanen innebär flera fördelar. Det säkerställer att planen reflekterar den aktuella statusen för fastigheten och möjliggör justeringar baserat på förändrade förutsättningar eller behov. En aktuell underhållsplan främjar även en transparent kommunikation med boende om kommande underhållsarbeten och ekonomiska åtaganden, vilket bidrar till en starkare gemenskap och trygghet bland de boende.

Krav och riktlinjer enligt den nya lagen

Den nya lagen ställer specifika krav på underhållsplaner för att säkerställa att bostadsrättsföreningar har en tydlig och långsiktig strategi för fastighetsskötsel.
Detta innefattar en detaljerad beskrivning av fastighetens skick, en tidsplan för när underhållsåtgärder behöver genomföras samt en ekonomisk planering för dessa åtgärder.

Lagens krav på underhållsplaner

Lagens krav omfattar att underhållsplanen ska täcka en period på 50 år och inkludera en omfattande bedömning av fastighetens nuvarande skick samt en förteckning över nödvändigt underhåll. Det krävs också att planen uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella förändringar i fastighetens skick eller underhållsbehov.

Hur vi upprättar en godkänd underhållsplan

För att upprätta en godkänd underhållsplan inleder vi med en grundlig statusbesiktning av fastigheten för att identifiera alla befintliga och potentiella framtida underhållsbehov. Vi sammanställer alla observationer i en digital underhållsplan, där vi inkluderar en detaljerad tidsplan och en kostnadsuppskattning för varje underhållsåtgärd. 

Exempel på underhållsåtgärder och budgetering

Exempel på vanliga underhållsåtgärder inkluderar regelbunden kontroll och underhåll av tak, fasader, VVS-system och hissar. För varje åtgärd bör en kostnadsuppskattning tas fram som tar hänsyn till både de direkta kostnaderna för arbete och material samt eventuella indirekta kostnader, som till exempel tillfälliga boendearrangemang för de boende under större renoveringsprojekt. Budgeteringen bör även inkludera en buffert för oväntade utgifter för att säkerställa att föreningen kan hantera oförutsedda underhållsbehov.

 

Hur påverkar lagändringen bostadsrättsföreningars ekonomi?

Den nya lagen kan innebära initiala kostnader för upprättandet av en underhållsplan, men på lång sikt syftar den till att fördela kostnader jämnare över tiden. Det hjälper föreningar att undvika stora, oväntade utgifter genom att planera och budgetera för underhåll på ett mer förutsägbart och hållbart sätt.

Summering

Denna guide har gått igenom den nya lagen om underhållsplaner som trädde i kraft den 1 januari 2024, dess syfte, påverkan och genomförande. Denna information syftar till att förbereda och vägleda föreningar genom övergången till de nya regelverken, för att säkerställa hållbara och välskötta fastigheter för framtiden.

Vi hjälper er med er underhållsplan och erbjuder även ett smidigt och förmånligt besiktningsabonnemang för bostadsrättsföreningar


Välkommen att kontakta oss för mer information!

Badrumsbesiktning

Badrumsbesiktning

Badrumsbesiktning

I den här artikeln går vi igenom vad en badrumsbesiktning är för något, olika typer av badrumsbesiktningar, samt när det är bra att genomföra dessa.

Vad är en badrumsbesiktning?

En badrumsbesiktning (även kallad våtrumsbesiktning) innebär att en besiktningsman gör en noggrann besiktning av ert badrum. Oftast utförs en badrumsbesiktning när man renoverat ett badrum. Detta för att man ska säkerställa att arbetet utförts på ett korrekt sätt och att badrummet uppfyller alla krav.

Det finns flera olika typer av badrumsbesiktningar och vi går igenom dessa längre ner i artikeln.

När ska man göra en badrumsbesiktning?

En badrumsbesiktning bör genomföras i samband med att man byggt eller renoverat ett badrum. Självklart kan man även göra en badrumsbesiktning i ett befintligt badrum som inte är renoverat. Vanligtvis gör man det när man vill säkerställa att badrummets nuvarande skick håller den standard som krävs.

Varför ska man göra en badrumsbesiktning?

Det är viktigt att göra en badrumsbesiktning för att säkerställa att allt arbete är utfört på ett korrekt och fackmässigt sätt. Utöver det så får du en opartisk genomgång av badrummet, samt ett utlåtande på ditt badrums nuvarande skick. Oavsett om det gäller en renovering eller nybyggt badrum så granskar besiktningsmannen att arbetet är utfört enligt de branschregler som finns.

Olika typer av badrumsbesiktningar

Som vi nämnde tidigare i artikeln så finns det flera olika typer av badrumsbesiktningar. Nedan har vi listat några som kan vara bra att känna till samt i vilket stadie de utförs.

Stegbesiktningar

Stegbesiktningar av badrum brukar innefatta att besiktningsmannen utför flera besiktningar vid olika tillfällen. Detta är ett vanligt och rekommenderat alternativ vid badrumsrenoveringar eller nybyggnation. Då kommer besiktningsmannen ut till er vid olika skeden i renoveringen och stämmer av att arbetet gått rätt till. Nedan kan ni se exempel på hur en stegbesiktning kan se ut:

 • Första besiktningen: Kontroll av installationer innan de byggs in (exempelvis avloppsgroda och dragning av ventilation och el). Kontroll av golvfallet innan tätskiktet börjar monteras. Här mäter besiktningsmannen golvfallet och säkerställer att de följer de krav som är avtalat.
 • Andra besiktningen: Kontrollera tätskiktet och säkerställa att allt är är rätt monterat.
 • Tredje besiktningen: Slutbesiktning av badrummet där entreprenaden kontrolleras i sin helhet och säkerställer att allt är genomfört på ett fackmässigt sätt. Här går man även gå igenom intyg samt egenkontroller.
Statusbesiktning

En statusbesiktning av badrum genomförs oftast i ett befintligt badrum. Exempelvis om du är orolig eller misstänker att något är fel med ditt badrum. Vid en statusbesiktning så kollar besiktningsmannen att ventilation, golvfall och VVS ser bra och korrekt ut. En bedömning görs även på tät- och ytskikts tekniska livslängd.

Besiktning av golvfall

Här säkerställer besiktningsmannen att golvfallet i ditt badrum följer myndighetskrav och branschregler.

VVS besiktning

Vid en VVS besiktning går man igenom vattenledningar och kollar att vattenledningssystemet är korrekt inkopplat.

Elbesiktning badrum

Vid en elbesiktning av ett badrum så kollar besiktningsmannen så att elsäkerheten och installationen följer myndighetskrav samt regler från Elsäkerhetsverket.

Boka en badrumsbesiktning

Vi på Besiktningsföretaget utför besiktningar av badrum över hela Sverige. Kontakta oss för mer information eller boka en tid för en badrumsbesiktning på info@besiktningsforetaget.se eller 010-18 20 250.

Besiktningsman - Allt du behöver veta om besiktningsmän.

Besiktningsman – Allt Du Behöver Veta

Besiktningsman

I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om en besiktningsman. Allt från vilka certifikat som är viktiga till vad du kan förvänta dig av våra besiktningsmän på Besiktningsföretaget. Att välja rätt besiktningsman kan upplevas som svårt. Därför säkerställer vi alltid att alla våra besiktningsmän är opartiska samt genomför en professionell bedömning av er bostad eller fastighet.

Behöver ni boka en besiktningsman är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vad är en besiktningsman?

En besiktningsman är en person som genomför byggnadstekniska besiktningar av fastigheter och bostäder. Vanligast är att man bokar in en besiktningsman vid köp, försäljning eller renovering av en fastighet. Självklart är det även viktigt att boka en besiktningsman vid färdigställande av nybyggda fastigheter också.

Andra tillfällen då det kan vara bra att boka in en genomgång med en besiktningsman är när man misstänker att något är fel i hemmet eller om man helt enkelt bara vill säkerställa att allting står rätt till.

Hur ska en besiktningsman vara?

Alla besiktningsmän är olika men hos oss på Besiktningsföretaget har vi vissa grundkrav. De är alltid opartiska vilket gör att besiktningen inte blir till en fördel för någon av parterna (säljare eller köpare). Utöver det så kräver vi att våra besiktningsmän ska vara erfarna, kunniga samt certifierade. Det sistnämnda är oerhört viktigt (läs mer om certifikat för besiktningsmän längre ner).

Ytterligare en viktig parameter är att besiktningsmannen ska följa upp varje besiktning med ett tydligt besiktningsprotokoll till våra kunder. Det är besiktningsprotokollet som är kvittot på själva besiktningen som ni sedan kan använda som bevis på att den genomförts på ett korrekt sätt.

Vilka besiktningar kan de utföra?

Det finns många olika områden och typer av besiktningar. Således finns det även många olika typer av besiktningsmän där man kan specialisera sig inom särskilda grenar. Vi på Besiktningsföretaget är rikstäckande och har besiktningsmän för alla typer av hus- och fastighetsbesiktningar. Våra besiktningsmän hjälper allt från privatpersoner och bostadsrättsföreningar till företag. Några exempel på besiktningar vi utför är:

För att se alla tjänster vi utför kan ni besöka Våra Tjänster alternativt kontakta vår fantastiska kundtjänst.

Anlita bara certifierade besiktningsmän

Som vi nämnde tidigare så har vi särskilda krav på våra anställda, en av dessa är certifieringar. Alla våra besiktningsmän har de viktigaste certifieringarna på plats. Utöver det så har alla även en ansvarsförsäkring. På så sätt kan alla våra kunder känna sig trygga med att anlita en besiktningsman från oss.

För er som ska beställa en besiktning är det alltid viktigt att säkerställa att besiktningsmannen är SBR-Certifierad eller innehar certifikat från Kiwa alternativt RISE samt att de har en ansvarsförsäkring. Det är en säkerhet och garanti för dig som kund.

Säg hej till Ulf – En av våra besiktningsmän

Säg hej till en av våra besiktningsmän - Ulf

Ulf är en av våra fantastiska besiktningsmän. Som besiktningsman har Ulf ett öga för detaljer och besitter gedigen erfarenhet inom besiktningar. Ulf utbildade sig till byggnadssnickare redan på 80-talet och har även drivit eget byggföretag i över 12 år. Efter det valde Ulf att ändra riktning och utbildade sig till Kontrollansvarig (KA). Idag är Ulf besiktningsman hos oss och är certifierad. Ni kan läsa hela reportaget om Ulf här.

Boka besiktning med en av våra besiktningsmän

Är ni i behov av en besiktning så är ni varmt välkomna att kontakta oss för att ta reda på hur våra besiktningsmän kan hjälpa just er.

Areamätning

Areamätning – Mät din bostad

Vad är en areamätning och varför är det bra att mäta sin bostad?

En areamätning är ett enkelt och effektivt sätt att mäta arean av en bostad. Mäter man bostaden får man exakt information om hur stor boendeytan är, vilket kan vara användbart för olika syften. Man kan till exempel använda areamätningen för att se till att bostaden har rätt storlek för de behov man har eller att man betalar det pris som är angivet med tanke på dagens kvadratmeterpris i många områden. Dessutom är det extra bra att mäta arean av sin bostad om man utfört en omfattande renovering eller tillbyggnad.

Det är viktigt att uppgifter om arean på en lägenhet är korrekt vid en försäljning eller vid arende av en bostad. En felaktig areauppgift kan innebära att man betalar för mycket i skatt eller avgift, eller att man inte får tillräckligt med betalt vid en försäljning. Därför är det bra att anlita en behörig areaexpert som har rätt kunskap och utrustning för att göra en exakt areamätning.

Areamätningen är en utmärkt tilläggstjänst till våra överlåtelsebesiktningar. En areamätning utförs med en lasermätare och beroende på storleken på ditt boende så tar det vanligtvis inte lång tid att genomföra. Därför är detta en relativt prisvärd tilläggstjänst, framförallt om det visar sig att bostaden är större än vad som är föreskrivits.

Vi på Besiktningsföretaget kan hjälpa dig att mäta din lägenhet eller ditt hus snabbt och enkelt, eller som ett komplement till din besiktning.

Kontakta oss för mer information eller boka en tid för areamätning på info@besiktningsforetaget.se eller 010-18 20 250.

Hur gör man en underhållsplan?

Hur gör man en underhållsplan?

Hur gör man en underhållsplan?

I tidigare artiklar har vi både gått igenom vad en underhållsplan är för något samt hur man ska använda sin underhållsplan. I denna artikeln går vi igenom hur man tar fram en underhållsplan och vilka steg det innefattar. Vi på Besiktningsföretaget hjälper till att ta fram underhållsplaner för både bostadsrättsföreningar och företag.

Underhållsplanering är ett viktigt och långsiktigt sätt att sänka underhållskostnaderna för er fastighet samtidigt som ni bibehåller eller ökar fastighetsvärdet. Det ger er en tydlig överblick över kommande underhållsarbete för just er fastighet. Underhållsplaner är unikt framtagna för varje fastighet för att säkerställa att rätt underhållsarbete planeras för respektive fastighet. Underhållsplanen kan exempelvis innehålla information om när fasaden ska målas om, när en Energideklaration ska utföras eller när ni behöver göra en Obligatorisk Ventilationskontroll. Som ni märker kan underhållsplanen innehålla många olika underhållsarbeten och därför är det viktigt att den tas fram på ett professionellt sätt av någon som har expertis och ett stort engagemang.

Nedan går vi igenom hur vår process ser ut när vi gör en underhållsplan åt er.

Steg 1: Förstudie av fastigheten

För att göra en underhållsplan som ger er fastighet alla fördelar det faktiskt innebär är det viktigt att den anpassas efter er unika fastighet. Första steget brukar inledas med en förstudie av fastigheten. Här inventerar vi fastigheten som ska täckas av underhållsplanen. Några av de viktiga faktorer som vi går igenom är bl.a.

 • Fastighetens byggår
 • Fastighetens storlek
 • Fastighetens utformning
 • Fastighetens konstruktion
 • Fastighetstyp (bostadshus, industrilokal, lagerlokal etc.)

Steg 2: Insamling av information

I det andra steget så samlar vi in information om fastigheten, arbetet underlättas om ni som fastighetsägare och/eller bostadsrättsförening har bra underlag. Exempel på underlag som kan underlätta framtagandet av en underhållsplan är:

 • Ritningar
 • Besiktningsprotokoll
 • Inventarielistor
 • Information om utförda arbeten på fastigheten

Om ni inte redan har digitaliserat och sorterat all dokumentation om er fastighet, är detta steget ett utmärkt tillfälle att göra det. Det kommer att förenkla arbetet för er framöver.

Steg 3: Besiktning av fastigheten

Under det tredje steget så genomförs noggranna besiktningar av samtliga delar som ska ingå i underhållsplanen. Exempelvis så analyserar vi nuvarande skick av olika komponenter och fastställer kommande underhållsåtgärder. Det tredje steget kräver hög expertis inom respektive område (material, installationer samt konstruktion). De kommande underhållsåtgärder som fastställs förses även med år för genomförande, tidsintervall om hur ofta de bör upprepas samt estimerad kostnad för arbetet. För att ge er underhållsplan korrekta kostnadsestimat är det viktigt att personen som genomför underhållsplanen är kunnig samt har tillgång till aktuella prisuppgifter.

Steg 4: Sammanställning av underhållsplan

När all information är insamlad och alla delar är besiktigade är det dags att sammanställa detta till en underhållsplan. Detta bör göras på ett vis så att även en lekman ska förstå underhållsplanen samt kunna arbeta med den på ett smidigt sätt. Vi på Besiktningsföretaget ger våra kunder en digital underhållsplan i ett lättarbetat verktyg som heter Planima där vi även är en certifierad partner.

Steg 5: Leverans samt arbete med er underhållsplan

När underhållsplanen är levererad är det viktigt att ni förstår den och enkelt kan arbeta med den. Den fyller ingen funktion om ni som beställare inte vet hur ni använder verktyget. Därför säkerställer vi alltid att den är tydlig och svarar på eventuella frågor som kan uppstå från våra beställare. Underhållsplanen är ett levande dokument som hela tiden ska uppdateras och hållas aktuell.

Beställ en underhållsplan

Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Hur använder man en underhållsplan?

Hur använder man en underhållsplan?

Hur använder man en underhållsplan?

I denna artikeln kommer vi gå igenom hur ni använder er underhållsplan på ett smart och effektivt sätt. I tidigare artiklar har vi förklarat vad en underhållsplan är för något. Nu är det dags att lära sig hur vi kan använda underhållsplanen, oavsett om ni är en BRF, fastighetsförvaltare eller privatperson.

Innan vi börjar så är det viktigt att förstå att en underhållsplan aldrig blir helt klar, utan uppdateras löpande med kommande underhåll för att förlänga livslängden på fastigheten.

En underhållsplan är ett verktyg som ger er smidig och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.

Koppla ihop underhållsplanen med er budget

När ni har tagit fram er underhållsplan så har ni fått en ungefärlig överblick över kommande underhållskostnader för er fastighet. Det är nu viktigt att jämföra dessa planerade kostnader mot er budget samt framtida avsättningar till er underhållsfond. I vissa fall kanske er avsättning för underhållsarbete är för låg. Då rekommenderar vi att ni ser över ekonomin och överväger att öka er avsättning så att budgeten täcker framtida kostnader.

Om ni istället inser att er budget täcker framtida underhållsarbete samt att det blir lite överskott så är det bara bra. Att ha ett litet överskott i underhållsfonden är alltid bra då oväntat underhållsarbete alltid kan uppstå.

Uppdatera underhållsplanen löpande

Att hålla er underhållsplan aktuell och uppdatera den löpande rekommenderar vi starkt. Varje gång ni genomfört något underhållsarbete är det viktigt att ni uppdaterar underhållsplanen. Dokumentera vilket årtal ni genomförde åtgärden samt vilket år det är dags att genomföra denna åtgärd igen. I och med att ni fått ett exakt pris på vad den specifika åtgärden kostade så är det även viktigt att justera den uppskattade kostnaden för att den ska vara så aktuell som möjligt.

Kombinera underhållsarbete

Om ni tittar på er underhållsplan och ser att det är flera åtgärder som ska genomföras under de närmsta åren, då kan det vara aktuellt att kombinera dessa arbeten. Om man kombinerar arbeten under samma period så medför det ofta positiva efterföljder. Dels blir det ofta mer kostnadseffektivt samtidigt som man minskar olägenheter för hyresgäster och/eller BRF-medlemmar.

Var ute i god tid

När ni planerar större underhållsarbete är det viktigt att vara ute i god tid, gärna året innan arbetet ska utföras. Entreprenörer kan snabbt bli uppbokade och är man sent ute så kan det ha tråkiga konsekvenser. I bästa fallet blir det ”bara ett högre pris”, men i vissa fall kan det även resultera i att man inte får tag på en entreprenör som kan genomföra arbetet.

Underhållsplan för era behov

Vi på Besiktningsföretaget hjälper er att ta fram en underhållsplan åt er. Nedan kan ni läsa mer och boka underhållsplan helt enligt era behov:

Kontakta oss för underhållsplan

Besiktningsföretaget är en certifierad partner till Planima som är systemet ni kommer att använda när ni beställer en underhållsplan från oss. Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Energideklaration villa

Energideklaration Villa

Energideklaration för din villa

Energideklaration Villa: Här går vi igenom vad du som villaägare bör veta om energideklarationer.

Är det lagkrav på energideklaration för villa?

Det är inget lagkrav på att ha en energideklaration för din villa om du inte ska sälja huset. Det sagt så är det alltid bra att ha en energideklaration. På så sätt får du en uppfattning om hur mycket energi huset drar. Utöver det så får du även åtgärdsförslag på hur du kan minska husets energiförbrukning. Det sparar dig pengar och kan även öka värdet på huset. Om du däremot har byggt ett nytt hus så behöver en energideklaration upprättas inom två år efter att huset togs i bruk för att att säkerställa att energiförbrukningen ligger i nivå med den planerade som redovisades i samband med bygglovet.

Jag ska sälja min villa – behöver jag göra en energideklaration?

Svaret är ja. Om ni ska sälja ert hus så måste ni ha en energideklaration tillgänglig enligt lag. En energideklaration är giltig i 10 år från det att den utförs. Vid försäljning av hus måste du som säljare alltid ha en giltig energideklaration tillgänglig.

Energideklarationen för min villa är äldre än 10 år

Om din villas energideklaration är äldre än 10 år så har den passerat sin giltighetstid och är inte giltig vid en eventuell försäljning. Därför är du som säljare skyldig att säkerställa att en ny energideklaration upprättas innan ni säljer ert hus.

Om ni har köpt ett hus och fått en energideklaration för er villa som ännu inte passerat 10 år så är den fortfarande giltig. D.v.s. om ni ska sälja huset igen innan energideklarationen löpt ut så behöver ni inte upprätta en ny vid eventuell försäljning.

Hur går energideklarationen för villor till?

Vi på Besiktningsföretaget utför energideklarationer för villor och hus i hela Sverige och processen ser ut enligt nedan:

Steg 1: Insamling av information

Innan vi kommer ut till er villa och ska genomföra platsbesiktningen så behöver vi få in uppgifter från er gällande huset.

Steg 2: Platsbesiktning

En av våra certifierade energiexperter kommer ut till er villa och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och får fram dess energiförbrukning.

Steg 3: Upprättande av energideklaration för din villa

Här sammanställer vi husets energianvändning och upprättar en energideklaration åt er. Vi förser er även med förbättringsförslag för att minska er villas energiförbrukning samt information om vilken ekonomisk investering det innebär för er som villaägare. Slutligen registrerar vi även er villas energideklaration hos Boverket åt er.

Boka en energideklaration för er villa

Oavsett om ni ska sälja ert hus eller önskar mer information om er villas energiförbrukning så kan vi hjälpa er att utföra en energideklaration. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för att få hjälp av våra certifierade energiexperter.

Okulär Besiktning

Okulär Besiktning

Okulär besiktning – Vi förklarar

Här får du svar på dina frågor gällande en okulär besiktning. Vi kommer att gå igenom vad det är, hur det går till samt varför det är bra att få hjälp med denna typ av besiktningstjänst.

Vad betyder okulär?

Innan vi djupdyker i vad en okulär besiktning innebär så är det viktigt att förstå vad ordet okulär innebär. Svenska Akademin förklarar ordet ’okulär’ enligt nedan:

 • ”som ut­förs med (en­bart) ögonen” (Svensk ordbok)

Med andra ord, okulär innebär något som utförs med synen, d.v.s. en persons ögon. Definitionen av en ”okulär besiktning” är därför en besiktning som genomförs med blotta ögat, eller rättare sagt med synen.

Okulär besiktning – mer än bara synen

Per definition utförs en okulär besiktning med enbart ögonen, men det är fler sinnen som spelar in. Andra sinnen som används vid denna typ av besiktning är även hörsel och lukt. Detta beror på att personen som utför besiktningen inte kan ’stänga av’ sina andra sinnen.

Exempelvis vid utförandet av en överlåtelsebesiktning är en av delarna en okulär besiktning. När besiktningsmannen håller på att genomföra den okulära besiktningen kommer han eller hon inte att stänga av sina sinnen för lukt och hörsel. Om besiktningsmannen går igenom ett hus ni är påväg att köpa så kommer han eller hon att reagera om de hör något avvikande ljud (golv som knarrar) eller känner någon ovanlig lukt (ex. mögel). Därför är det fler sinnen än ”enbart ögonen” som används vid utförandet av en okulär besiktning.

Erfarenhet är viktigt vid en okulär besiktning

När ni bokar en överlåtelsebesiktning med oss på Besiktningsföretaget så genomför vi alltid en okulär besiktning av huset. Självklart kan ni försöka hitta eventuella fel på egen hand, men kom ihåg att det är inte alltid lätt att veta vad ni ska titta efter.

Alla våra besiktningsmän har gedigen erfarenhet inom branschen och vet vad de ska titta efter vid utförandet av en okulär besiktning. Genom att anlita oss får ni en extra trygghet att en erfaren besiktningsman har gått igenom huset och säkerställt att de inte ser några uppenbara fel som gemene man enkelt kan missa.

Överlåtelsebesiktning är en trygghet

En överlåtelsebesiktning är en trygghet för både dig som husköpare och säljare. Vi hjälper dig att kartlägga skicket på huset och upptäcka eventuella fel innan fastighetsaffären är klar. Det är bra att genomföra en överlåtelsebesiktning både om du är säljare och köpare.

För köpare:

För dig som köpare är en överlåtelsebesiktning ovärderlig. Dels får du åsikter från ett proffs med god erfarenhet gällande husets skick. Du får även reda på eventuella brister innan du köper huset. Det sistnämnda kan antingen ge dig ett bättre förhandlingsläge, alternativt kan du be att dessa brister åtgärdas innan tillträde.

För säljare:

För dig som säljare är en överlåtelsebesiktning också väldigt viktig. Innan du säljer ditt hus får du information om skicket på fastigheten du ska sälja. På så sätt vet du att allting står rätt till och kan meddela potentiella köpare att en besiktning är genomförd och godkänd. Skulle besiktningsmannen upptäcka något fel vid den okulära besiktningen så har du tid att åtgärda det innan du ska sälja ditt hus för att öka värdet på fastigheten.

Boka alltid en överlåtelsebesiktning

Ska du köpa eller sälja en fastighet så rekommenderar vi alltid att boka en överlåtelsebesiktning. Vi på Besiktningsföretaget har lång och gedigen erfarenhet inom området och våra besiktningsmän genomför alltid professionella okulära besiktningar. För att boka in en överlåtelsebesiktning är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Takbesiktning

Takbesiktning

Takbesiktning

I denna artikeln går vi igenom vad en takbesiktning är, samt varför det är viktigt att utföra en takbesiktning. Kom ihåg att taket är ett av husets viktigaste delar och det är därför viktigt att ta hand sitt tak. Taket skyddar oss från vind, regn, snö och annat ruggigt väder och är faktiskt vårt största och absolut viktigaste skydd på huset.

Ta hand om ditt tak

Som vi nämnde ovan är taket en oerhört viktig beståndsdel då det skyddar huset eller fastigheten mot väder och vind och i slutändan fukt.
Taket är den mest utsatta delen på ert hus då det drabbas av regn, snö, vind m.m. Om otätheter eller andra brister skulle förekomma på taket så kan detta leda till omfattande fuktskador i fastigheten. Har du dessutom ett äldre eller lågt lutande tak så ökar risken för att skador kan ha inträffat. Därför är det viktigt att utföra en takbesiktning med jämna mellanrum.

Takbesiktning i förebyggande syfte

Våra SBR certifierade besiktningsmän kan hjälpa er att hitta eventuella brister på ert tak samt ge förslag på åtgärder i ett förebyggande syfte. Genom att genomföra en takbesiktning med jämna mellanrum så kan du säkerställa att taket är i gott skick samt utföra åtgärder proaktivt som kan göra att ditt tak håller längre.

Olika typer av takbesiktningar

Det finns olika typer av takbesiktningar ni kan göra beroende på takets situation. Vi på Besiktningsföretaget kan hjälpa er att utföra dessa takbesiktningar på ett tryggt och professionellt sätt.

Statusbesiktning av tak

Om ni har ett befintligt tak som ni vill besiktiga och säkerställa takets nuvarande skick så rekommenderar vi att ni bokar en Statusbesiktning. En statusbesiktning av ert tak innebär att en av våra besiktningsmän går igenom nuvarande skick av ert tak och kommer med åtgärdsförslag på eventuella brister. Att göra en takbesiktning av ett befintligt tak är en trygghet för både husägare och fastighetsägare.

En annan vanlig anledning till att genomföra en statusbesiktning av tak är innan man ska installera solceller. Innan ni beslutar att installera solceller på ert tak är det väldigt viktigt att veta nuvarande skick och eventuella brister. På så sätt har montören mer information om takets skick innan arbetet påbörjas, ni får också ut det mesta av installationen och slipper träffa på oönskade överraskningar.

Slutbesiktning av tak

Om ni har byggt ett nytt hus, fastighet eller bara lagt nytt tak så rekommenderar vi att ni bokar en Slutbesiktning. Vid en slutbesiktning kommer en av våra besiktningsmän ut och granskar entreprenörens arbete. Vi rekommenderar att alltid genomföra en slutbesiktning efter att ni gjort någon form av renovering. Speciellt om ni lagt ett helt nytt tak på ert hus eller fastighet då det finns många saker man bör tänka på.

Beställ en takbesiktning

Vi på Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av att utföra både statusbesiktningar och slutbesiktningar. Alla våra besiktningar utförs av certifierade besiktningsmän med lång branscherfarenhet. Ni är varmt välkomnat att kontakta oss direkt så hjälper vi er.

Besiktning Bostadsrätt

Besiktning Bostadsrätt

Besiktning av en bostadsrätt

Har du precis köpt en bostadsrätt eller går i tankarna på att köpa lägenhet? Då kan det vara bra att veta vad du ska tänka på när det kommer till besiktning av en bostadsrätt. Denna artikeln går igenom vad som gäller avseende besiktningar vid köp av bostadsrätt.

Behöver du göra en besiktning om säljaren redan gjort det?

Om säljaren av lägenheten redan har gjort en besiktning av bostadsrätten så är det viktigt för dig som köpare att få ta del av besiktningsprotokollet. När du får protokollet behöver du gå igenom innehållet och säkerställa att du förstår vad det innebär. Om du inte förstår besiktningsprotokollet bör du anlita en besiktningsman som kan hjälpa dig med en Köpargenomgång av befintligt utlåtande. Det innebär att du anlitar en besiktningsman som hjälper dig att gå igenom det befintliga besiktningsprotokollet och förklarar vad allt betyder samt vad som är bra att tänka på.

Säljaren har inte besiktigat bostadsrätten. Vad gör jag?

Om säljaren inte gjort en besiktning av bostadsrätten så rekommenderar vi dig som köpare att boka en lägenhetsbesiktning. När vi utför en lägenhetsbesiktning gör vi en opartisk bedömning av bostadsrättens skick och status innan köpet slutförs och lägenheten blir din. En sådan besiktning säkerställer att inga oförutsedda kostnader eller problem dyker upp i framtiden för dig som köpare.

Måste man göra en besiktning vid köp av bostadsrätt?

Nej, du behöver inte göra en besiktning när du köper eller säljer en bostadsrättslägenhet. Det sagt, så rekommenderar vi alltid dig som köpare att göra en lägenhetsbesiktning. Det är inte lika vanligt att man anlitar en besiktningsman för att besiktiga en bostadsrätt i jämförelse när man köper hus men det kan vara minst lika viktigt som vid köp av ett hus. Ofta genomförs inte en besiktning vid lägenhetsköp för att säljaren vill avsluta affären snabbt. Även om affären sker snabbt så är det viktigt för dig som köpare att känna till eventuella brister och risker med din nya bostad. Det förekommer ibland allvarliga fel och brister även i bostadsrätter. De delar av fastigheten som inte ägs av föreningen är ditt eget ansvar.

Undersökningsplikten – vad innebär det?

Undersökningsplikten vid köp av en bostadsrätt innebär att du köper bostaden i befintligt skick och det kan vara svårt att få ersättning för eventuella fel och brister i efterhand.

Tips vid köp av bostadsrätt

När du är på visningen av lägenheten så ska du utnyttja tiden väl. Kontrollera hela bostaden, undersök noga, testa kranar m.m. Ställ även många frågor till mäklaren och kom ihåg, det finns inga dumma frågor.

Säkra ditt köp – gör en besiktning av bostadsrätten

Om du vill göra en trygg affär och säkerställa att lägenheten du tänkt köpa är i gott skick så rekommenderar vi dig att göra en riktig lägenhetsbesiktning.

Kontakta oss på Besiktningsföretaget redan idag så utför vi en besiktning av bostadsrätten åt dig.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion