Ämne: Underhållsplan

underhållsplan för bostadsrättsförening

Därför ska er BRF ha en underhållsplan

Att ha en väl genomarbetad underhållsplan för en bostadsrättsförening (BRF) är en av de viktigaste investeringarna för att säkerställa byggnadens långsiktiga hållbarhet och ekonomiska stabilitet. En underhållsplan hjälper till att förutse och planera nödvändiga reparationer och underhållsåtgärder, vilket kan minska risken för oväntade och kostsamma problem. Här är några tips på varför och hur er BRF ska arbeta med en underhållsplan.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är ett dokument som beskriver de åtgärder som krävs för att underhålla och bevara en byggnad i gott skick. Planen innehåller detaljer om vilka underhållsåtgärder som ska utföras, när de ska utföras och hur mycket de förväntas kosta. Syftet med en underhållsplan är att säkerställa att byggnaden hålls i bra skick över tid, vilket minskar risken för oväntade och kostsamma reparationer.

En typisk underhållsplan inkluderar information om byggnadens olika delar, såsom tak, fasader, fönster, rörsystem och elinstallationer. Den beskriver också hur ofta dessa delar behöver inspekteras och underhållas, samt vilka specifika åtgärder som behövs för att hålla dem i gott skick.

Det är även lagstadgat att en bostadsrättsförening ska ha en underhållsplan enligt en del av regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt”.

Fördelar med en underhållsplan

Att ha en underhållsplan för er BRF har många fördelar. Här är några av de viktigaste:

 • Förutsägbarhet: En underhållsplan gör det möjligt att förutse och planera för framtida underhållsåtgärder, vilket minskar risken för oväntade utgifter.
 • Ekonomisk stabilitet: Genom att ha en tydlig plan för underhåll kan föreningen bättre budgetera och undvika plötsliga kostnader som kan påverka ekonomin negativt.
 • Långsiktig hållbarhet: Regelbundet underhåll bidrar till byggnadens långsiktiga hållbarhet och kan förlänga dess livslängd.
 • Ökad trivsel: En välunderhållen byggnad skapar en trevligare boendemiljö för föreningens medlemmar.
 • Värdeökning: En fastighet som hålls i gott skick behåller sitt värde bättre och kan till och med öka i värde över tid.

Hur skapar man en underhållsplan?

Att skapa en underhållsplan kan verka som en stor uppgift, men vi på Besiktningsföretaget hjälper er BRF att ta fram en professionell och tydlig underhållsplan. Våra underhållsplaner är dessutom digitala så att alla i styrelsen snabbt kan se vad som behöver utföras, när det behöver utföras samt till vilken kostnad. Med våra digitala underhållsplaner får er BRF bättre koll på både fastighetens skick, vad som behöver underhållas samt föreningens ekonomi. Kontakta oss så hjälper vi er bostadsrättsförening att ta fram en digital underhållsplan.

Ekonomiska aspekter

En väl utarbetad underhållsplan har stor inverkan på er förenings ekonomi. Genom att planera och budgetera för underhållsåtgärder kan föreningen undvika stora och oväntade utgifter. Dessutom kan regelbundet underhåll bidra till att sänka de totala kostnaderna genom att förhindra att små problem utvecklas till stora och kostsamma reparationer.

En annan viktig ekonomisk aspekt är att en underhållsplan kan hjälpa föreningen att hålla sina månadsavgifter stabila. Genom att ha en tydlig plan för framtida underhåll kan föreningen bättre förutse sina kostnader och undvika stora höjningar av avgifterna.

Underhållsplanens livscykel

En underhållsplan är inte ett statisk dokument utan bör uppdateras regelbundet för att säkerställa att den fortfarande är relevant och effektiv. Här är några tips för att hålla underhållsplanen aktuell:

 • Årliga genomgångar: Genomför årliga genomgångar av underhållsplanen för att bedöma dess effektivitet och göra nödvändiga justeringar.
 • Uppdateringar efter inspektioner: Uppdatera planen efter varje inspektion för att inkludera nya fynd och justera tidsplaner och kostnader vid behov.
 • Kommunikation med medlemmarna: Håll föreningens medlemmar informerade om planerade underhållsåtgärder och eventuella förändringar

Boka en underhållsplan

Kontakta oss idag så hjälper vi er förening att ta fram en underhållsplan som förenklar för både styrelsen och alla medlemmar i er bostadsrättförening.

Ny lag kräver obligatorisk underhållsplan från 1 januari 2024

Ny lag kräver obligatorisk underhållsplan från 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 trädde en ny lag i kraft gällande obligatorisk underhållsplan för nya bostadsrättsföreningar. Vi på Besiktningsföretaget har lång och omfattande erfarenhet av att arbeta med underhållsplaner. Vi bistår många bostadsrättsföreningar med att kontinuerligt övervaka och upprätthålla fastigheternas status.

Den här omfattande guiden är utformad för att navigera dig genom de nya kraven, förståelsen och implementeringen av en underhållsplan som sträcker sig över de kommande 50 åren. Oavsett om du är ny i styrelsen eller en erfaren fastighetsförvaltare, kommer denna guide att ge dig de verktyg och kunskaper som behövs för att möta de nya lagkraven, samtidigt som den lyfter fram vikten av proaktivt underhåll för att säkra fastighetens långsiktiga värde och välbefinnande.

Introduktion till den nya lagen

Från 1 januari 2024 införs en ny lag som kräver att alla nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar ska ha en underhållsplan som täcker de kommande 50 åren. Denna lag är en del av regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt” och syftar till att stärka bostadsrättsföreningarnas långsiktiga planering och ekonomiska stabilitet. Genom att införa ett lagkrav på underhållsplaner ökar transparensen kring fastigheternas skick och underhållsbehov, vilket i sin tur bidrar till en mer rättvis fördelning av kostnader för underhåll över tid.

Bakgrund och syfte med lagen

Lagen om underhållsplan för bostadsrättsföreningar grundar sig i en ökad medvetenhet om vikten av långsiktig planering för fastigheters underhåll. Syftet är att säkerställa att bostadsrättsföreningar har en solid grund för att hantera framtida underhållsbehov, vilket skyddar både fastighetens värde och boendes investeringar. Genom att kräva en 50-årig underhållsplan vill lagstiftaren främja en ansvarsfull ekonomisk förvaltning och minska risken för oväntade kostnader och avgiftshöjningar.

Vem påverkas av lagen?

Den nya lagen om underhållsplaner gäller för nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar från och med 1 januari 2024. Det innebär att alla som bildar en ny bostadsrättsförening eller ombildar befintliga fastigheter till bostadsrätter efter detta datum måste upprätta en underhållsplan enligt de nya riktlinjerna. Detta påverkar en bred grupp av aktörer inom fastighetsbranschen, inklusive byggföretag, fastighetsutvecklare, och bostadsrättsföreningars styrelser, som nu behöver anpassa sig till dessa nya krav för att säkerställa lagens efterlevnad.

Vikten av en underhållsplan

En underhållsplan är ett centralt verktyg för effektiv förvaltning och planering av en fastighets långsiktiga underhåll. Vi upprättar underhållsplanen i en modern och digital plattform som bostadsrättsföreningen aktivt deltar i och följer.
Underhållsplanen bidrar till att säkerställa att byggnadens skick upprätthålls över tid, vilket skyddar fastighetens värde och boendes komfort. Genom att proaktivt identifiera och planera för framtida underhållsåtgärder, hjälper den styrelser och fastighetsförvaltare att fördela resurser mer effektivt och undvika kostsamma akutåtgärder.

Förståelse för underhållsplanens roll

Underhållsplanens huvudroll är att ge en översikt och en tidsplan för när och hur underhållsåtgärder ska utföras för att bibehålla fastighetens skick och funktion. Den är inte bara en checklista för reparationer och underhåll, utan en strategisk plan som tar hänsyn till fastighetens långsiktiga behov och ekonomiska förutsättningar.

Vi hjälper er att regelbundet uppdatera underhållsplanen

Att regelbundet uppdatera underhållsplanen innebär flera fördelar. Det säkerställer att planen reflekterar den aktuella statusen för fastigheten och möjliggör justeringar baserat på förändrade förutsättningar eller behov. En aktuell underhållsplan främjar även en transparent kommunikation med boende om kommande underhållsarbeten och ekonomiska åtaganden, vilket bidrar till en starkare gemenskap och trygghet bland de boende.

Krav och riktlinjer enligt den nya lagen

Den nya lagen ställer specifika krav på underhållsplaner för att säkerställa att bostadsrättsföreningar har en tydlig och långsiktig strategi för fastighetsskötsel.
Detta innefattar en detaljerad beskrivning av fastighetens skick, en tidsplan för när underhållsåtgärder behöver genomföras samt en ekonomisk planering för dessa åtgärder.

Lagens krav på underhållsplaner

Lagens krav omfattar att underhållsplanen ska täcka en period på 50 år och inkludera en omfattande bedömning av fastighetens nuvarande skick samt en förteckning över nödvändigt underhåll. Det krävs också att planen uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella förändringar i fastighetens skick eller underhållsbehov.

Hur vi upprättar en godkänd underhållsplan

För att upprätta en godkänd underhållsplan inleder vi med en grundlig statusbesiktning av fastigheten för att identifiera alla befintliga och potentiella framtida underhållsbehov. Vi sammanställer alla observationer i en digital underhållsplan, där vi inkluderar en detaljerad tidsplan och en kostnadsuppskattning för varje underhållsåtgärd. 

Exempel på underhållsåtgärder och budgetering

Exempel på vanliga underhållsåtgärder inkluderar regelbunden kontroll och underhåll av tak, fasader, VVS-system och hissar. För varje åtgärd bör en kostnadsuppskattning tas fram som tar hänsyn till både de direkta kostnaderna för arbete och material samt eventuella indirekta kostnader, som till exempel tillfälliga boendearrangemang för de boende under större renoveringsprojekt. Budgeteringen bör även inkludera en buffert för oväntade utgifter för att säkerställa att föreningen kan hantera oförutsedda underhållsbehov.

 

Hur påverkar lagändringen bostadsrättsföreningars ekonomi?

Den nya lagen kan innebära initiala kostnader för upprättandet av en underhållsplan, men på lång sikt syftar den till att fördela kostnader jämnare över tiden. Det hjälper föreningar att undvika stora, oväntade utgifter genom att planera och budgetera för underhåll på ett mer förutsägbart och hållbart sätt.

Summering

Denna guide har gått igenom den nya lagen om underhållsplaner som trädde i kraft den 1 januari 2024, dess syfte, påverkan och genomförande. Denna information syftar till att förbereda och vägleda föreningar genom övergången till de nya regelverken, för att säkerställa hållbara och välskötta fastigheter för framtiden.

Vi hjälper er med er underhållsplan och erbjuder även ett smidigt och förmånligt besiktningsabonnemang för bostadsrättsföreningar


Välkommen att kontakta oss för mer information!

Hur gör man en underhållsplan?

Hur gör man en underhållsplan?

Hur gör man en underhållsplan?

I tidigare artiklar har vi både gått igenom vad en underhållsplan är för något samt hur man ska använda sin underhållsplan. I denna artikeln går vi igenom hur man tar fram en underhållsplan och vilka steg det innefattar. Vi på Besiktningsföretaget hjälper till att ta fram underhållsplaner för både bostadsrättsföreningar och företag.

Underhållsplanering är ett viktigt och långsiktigt sätt att sänka underhållskostnaderna för er fastighet samtidigt som ni bibehåller eller ökar fastighetsvärdet. Det ger er en tydlig överblick över kommande underhållsarbete för just er fastighet. Underhållsplaner är unikt framtagna för varje fastighet för att säkerställa att rätt underhållsarbete planeras för respektive fastighet. Underhållsplanen kan exempelvis innehålla information om när fasaden ska målas om, när en Energideklaration ska utföras eller när ni behöver göra en Obligatorisk Ventilationskontroll. Som ni märker kan underhållsplanen innehålla många olika underhållsarbeten och därför är det viktigt att den tas fram på ett professionellt sätt av någon som har expertis och ett stort engagemang.

Nedan går vi igenom hur vår process ser ut när vi gör en underhållsplan åt er.

Steg 1: Förstudie av fastigheten

För att göra en underhållsplan som ger er fastighet alla fördelar det faktiskt innebär är det viktigt att den anpassas efter er unika fastighet. Första steget brukar inledas med en förstudie av fastigheten. Här inventerar vi fastigheten som ska täckas av underhållsplanen. Några av de viktiga faktorer som vi går igenom är bl.a.

 • Fastighetens byggår
 • Fastighetens storlek
 • Fastighetens utformning
 • Fastighetens konstruktion
 • Fastighetstyp (bostadshus, industrilokal, lagerlokal etc.)

Steg 2: Insamling av information

I det andra steget så samlar vi in information om fastigheten, arbetet underlättas om ni som fastighetsägare och/eller bostadsrättsförening har bra underlag. Exempel på underlag som kan underlätta framtagandet av en underhållsplan är:

 • Ritningar
 • Besiktningsprotokoll
 • Inventarielistor
 • Information om utförda arbeten på fastigheten

Om ni inte redan har digitaliserat och sorterat all dokumentation om er fastighet, är detta steget ett utmärkt tillfälle att göra det. Det kommer att förenkla arbetet för er framöver.

Steg 3: Besiktning av fastigheten

Under det tredje steget så genomförs noggranna besiktningar av samtliga delar som ska ingå i underhållsplanen. Exempelvis så analyserar vi nuvarande skick av olika komponenter och fastställer kommande underhållsåtgärder. Det tredje steget kräver hög expertis inom respektive område (material, installationer samt konstruktion). De kommande underhållsåtgärder som fastställs förses även med år för genomförande, tidsintervall om hur ofta de bör upprepas samt estimerad kostnad för arbetet. För att ge er underhållsplan korrekta kostnadsestimat är det viktigt att personen som genomför underhållsplanen är kunnig samt har tillgång till aktuella prisuppgifter.

Steg 4: Sammanställning av underhållsplan

När all information är insamlad och alla delar är besiktigade är det dags att sammanställa detta till en underhållsplan. Detta bör göras på ett vis så att även en lekman ska förstå underhållsplanen samt kunna arbeta med den på ett smidigt sätt. Vi på Besiktningsföretaget ger våra kunder en digital underhållsplan i ett lättarbetat verktyg som heter Planima där vi även är en certifierad partner.

Steg 5: Leverans samt arbete med er underhållsplan

När underhållsplanen är levererad är det viktigt att ni förstår den och enkelt kan arbeta med den. Den fyller ingen funktion om ni som beställare inte vet hur ni använder verktyget. Därför säkerställer vi alltid att den är tydlig och svarar på eventuella frågor som kan uppstå från våra beställare. Underhållsplanen är ett levande dokument som hela tiden ska uppdateras och hållas aktuell.

Beställ en underhållsplan

Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Hur använder man en underhållsplan?

Hur använder man en underhållsplan?

Hur använder man en underhållsplan?

I denna artikeln kommer vi gå igenom hur ni använder er underhållsplan på ett smart och effektivt sätt. I tidigare artiklar har vi förklarat vad en underhållsplan är för något. Nu är det dags att lära sig hur vi kan använda underhållsplanen, oavsett om ni är en BRF, fastighetsförvaltare eller privatperson.

Innan vi börjar så är det viktigt att förstå att en underhållsplan aldrig blir helt klar, utan uppdateras löpande med kommande underhåll för att förlänga livslängden på fastigheten.

En underhållsplan är ett verktyg som ger er smidig och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.

Koppla ihop underhållsplanen med er budget

När ni har tagit fram er underhållsplan så har ni fått en ungefärlig överblick över kommande underhållskostnader för er fastighet. Det är nu viktigt att jämföra dessa planerade kostnader mot er budget samt framtida avsättningar till er underhållsfond. I vissa fall kanske er avsättning för underhållsarbete är för låg. Då rekommenderar vi att ni ser över ekonomin och överväger att öka er avsättning så att budgeten täcker framtida kostnader.

Om ni istället inser att er budget täcker framtida underhållsarbete samt att det blir lite överskott så är det bara bra. Att ha ett litet överskott i underhållsfonden är alltid bra då oväntat underhållsarbete alltid kan uppstå.

Uppdatera underhållsplanen löpande

Att hålla er underhållsplan aktuell och uppdatera den löpande rekommenderar vi starkt. Varje gång ni genomfört något underhållsarbete är det viktigt att ni uppdaterar underhållsplanen. Dokumentera vilket årtal ni genomförde åtgärden samt vilket år det är dags att genomföra denna åtgärd igen. I och med att ni fått ett exakt pris på vad den specifika åtgärden kostade så är det även viktigt att justera den uppskattade kostnaden för att den ska vara så aktuell som möjligt.

Kombinera underhållsarbete

Om ni tittar på er underhållsplan och ser att det är flera åtgärder som ska genomföras under de närmsta åren, då kan det vara aktuellt att kombinera dessa arbeten. Om man kombinerar arbeten under samma period så medför det ofta positiva efterföljder. Dels blir det ofta mer kostnadseffektivt samtidigt som man minskar olägenheter för hyresgäster och/eller BRF-medlemmar.

Var ute i god tid

När ni planerar större underhållsarbete är det viktigt att vara ute i god tid, gärna året innan arbetet ska utföras. Entreprenörer kan snabbt bli uppbokade och är man sent ute så kan det ha tråkiga konsekvenser. I bästa fallet blir det ”bara ett högre pris”, men i vissa fall kan det även resultera i att man inte får tag på en entreprenör som kan genomföra arbetet.

Underhållsplan för era behov

Vi på Besiktningsföretaget hjälper er att ta fram en underhållsplan åt er. Nedan kan ni läsa mer och boka underhållsplan helt enligt era behov:

Kontakta oss för underhållsplan

Besiktningsföretaget är en certifierad partner till Planima som är systemet ni kommer att använda när ni beställer en underhållsplan från oss. Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Vad är en underhållsplan?

Vad är en underhållsplan?

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan innehåller information om vilken typ av underhåll en fastighet behöver framöver. Underhållsplanen visar olika åtgärder som behöver genomföras med fastigheten. Den visar även när arbetet behöver utföras samt hur mycket det planerade underhållet kommer att kosta. En underhållsplan är ett av de viktigaste verktygen för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening när det kommer till en långsiktig fastighetsförvaltning. Underhållsplanen bör alltid innehålla nedan information:

 • Framtida underhåll för er fastighet
 • Tidpunkt för respektive åtgärd
 • Kostnad för respektive åtgärd

Hur långt sträcker sig en underhållsplan?

En vanlig underhållsplan brukar inkludera underhåll för er fastighet 10 – 30 år framåt i tiden. Desto längre tid underhållsplanen sträcker sig, desto större kontroll och överblick får man som fastighetsägare över sina framtida underhållsarbeten samt tillhörande kostnader. Oavsett hur långt framåt i tiden en underhållsplan sträcker sig är det viktigt att veta att den endast innehåller planerade underhållsarbeten. D.v.s. en underhållsplan innehåller inte oförutsedda händelser och löpande reparationer såsom skador vid inbrott, vattenläckor eller liknande.

Underhållsplan för BRF

Vanligtvis är en fastighet en väldigt stor och viktig tillgång, framförallt för en bostadsrättsförening. I och med att en BRFs största tillgång är själva fastigheten så är det oerhört viktigt att man tar hand om och förvaltar sin fastighet väl. Om man inte tar hand om sin fastighet kan det innebära värdeminskningar vilket påverkar alla som bor i fastigheten. Utöver underhållet av fastigheten så hjälper den bostadsrättsföreningar att planera kommande underhållsarbete, tillhörande kostnader och gör även att ni kan undvika akuta och oplanerade åtgärder. Här kan ni kan läsa mer om hur vi på Besiktningsföretaget arbetar med underhållsplaner för er BRF.

Varför behöver man en underhållsplan?

Du behöver en underhållsplan för att kunna planera framtida kostnader tillhörande underhållet av er fastighet. Utöver det så hjälper den till så att ni utför rätt underhåll vid rätt tidpunkt. Fastigheter består av många olika delar och komponenter och dessa behöver underhållas med olika tidsmellanrum. En underhållsplan hjälper er att hålla koll på vad som behöver göras samt när det behöver utföras.

Vi är en certifierad partner

Besiktningsföretaget är en certifierad partner till Planima som är systemet ni kommer att använda när ni beställer en underhållsplan från oss.

Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Lägenhetskomplex

Den digitala underhållsplanen – att få full koll på fastigheten har aldrig varit enklare!

I dag är det naturligt att beställa varor med mobilen och signera avtal med en app. Det som förr kunde upplevas som bökigt och tidskrävande går nu med andra ord snabbt och smidigt. På samma sätt fungerar en digital underhållsplan i en BRF. Nu är det nämligen enkelt för styrelser att få full fastighetsöverblick, total kostnadskontroll och tid över till annat som rör föreningen. I den här artikel förklarar vi hur det går till.

Långsiktigt underhåll ska vara enkelt
Vad behöver renoveras och när? Hur gör vi med underhåll och besiktningar? Och vad kommer kalaset att landa på den här gången? Stora frågor, som ofta behöver snabba svar och alltid kräver god kommunikation. Därför är det viktigt att ha en underhållsplan där styrelsemedlemmarna tydligt och direkt kan se vilka åtgärder som är aktuella, när dessa bör ske, av vem och till vilket pris. Med hjälp av en digital underhållsplan är detta enkelt. Här kan man tryggt förlita sig på smarta funktioner och vyer som pedagogiskt presenterar beslutsunderlag, historik och viktiga nyckeltal. Dessutom slipper man den tidskrävande administration som annars förknippas med utskrivna papper i förlegade pärmar. Det gör det lätt för styrelsen att arbeta både effektivt och proaktivt.

Rätt hjälp är A och O
Med hjälp av modern teknik blir vardagen smidigare. Men, det räcker inte att bara köpa en digital underhållsplan. För att er styrelse ska få ut det bästa och mesta av dagens nya teknik krävs en erfaren och nytänkande leverantör som kan BRF:er och som förstår er vardag. Därför finns vi. Besiktningsföretaget är ett rikstäckande företag som hjälper styrelser att bättre agera, planera och budgetera för sina fastigheters framtid. Kort sagt, med oss och vår digitala underhållsplan kan ni enkelt att stärka er BRF. Nyfiken? Vi är bara ett samtal bort och berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa till att förbättra och förenkla för just er styrelse. Boka ett kostnadsfritt konsultationsmöte i dag.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion