Allmänna villkor för Besiktningsföretagets tjänster

Dessa Allmänna Villkor inklusive dess bilagor gäller för Uppdrag som Besiktningsföretaget utför åt en Kund
såvida inte Parterna skriftligen överenskommit annat. Våra Allmänna villkor uppdateras löpande och det är versionen som bifogas i bokningsbekräftelsen som gäller.

1 DEFINITIONER

I dessa Allmänna Villkor används följande definitioner.

Allmänna Villkor” avser dessa allmänna villkor för Besiktningsföretagets tjänster.

Avtalet” avser det avtalsförhållande som uppstår mellan Kunden och Besiktningsföretaget avseende ett Uppdrag. Avtalet omfattar dessa Allmänna Villkor, Uppdragsbekräftelsen och Uppdragsbeskrivningen. Ett Avtal ska anses ingånget när Besiktningsföretaget godkänt Uppdraget genom Uppdragsbekräftelsen i enlighet med vad som anges nedan i punkt 2.2.

Besiktningsföretaget” avser Besiktningsföretaget J4F AB, org.nr. 559122-8787, och i tillämpliga delar även dess underkonsulter.

Besiktningsman” avser den person som inom ramen för Uppdraget utför tjänster för Besiktningsföretagets räkning.

Fastighet” avser den del av registerfastigheten som omfattas av Uppdraget enligt Uppdragsbeskrivningen.

Kund” avser sådan fysisk eller juridisk person som anlitar Besiktningsföretaget för utförandet av Uppdraget.

Resultat” avser den slutrapport som Besiktningsföretaget upprättar och överlämnar till Kunden i samband med slutförandet av Uppdraget, exempelvis ett besiktningsprotokoll.

Uppdraget” avser den eller de tjänster som Besiktningsföretaget ska utföra åt Kunden i enlighet med Uppdragsbeskrivningen, exempelvis en överlåtelsebesiktning av en byggnad. Uppdraget påbörjas två arbetsdagar före det datum då Besiktningsman påbörjar utförandet av tjänster vid den Fastighet som omfattas av Uppdraget enligt Uppdragsbeskrivningen.

Uppdragsbekräftelse” avser den bekräftelse på Uppdraget som Besiktningsföretaget skickar till den Kund som har beställt Uppdraget. När Uppdragsbekräftelsen har skickats till Kund är Uppdraget bindande.

Uppdragsbeskrivningen” avser den beskrivning av Uppdraget som utgör en del av parternas Avtal

2 UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING

2.1 Besiktningsföretaget tillhandahåller och utför tjänster avseende bl.a. besiktning, underhåll och energideklarering. Tjänsterna är från tid till annan definierade på Besiktningsföretagets hemsida. Uppdragets omfattning specificeras i en Uppdragsbeskrivning.

2.2 Besiktningsföretaget godkänner Uppdraget genom översändande av Uppdragsbekräftelsen till Kunden.

2.3 Uppdraget ska anses slutfört när Besiktningsföretaget överlämnat Resultatet till Kunden, eller vid sådan annan tidpunkt som tydligt framgår av Uppdragsbeskrivningen. Om Kunden inte har överlämnat efterfrågade dokument som krävs för färdigställande av Uppdraget inom skälig tid från Uppdragets utförande ska Uppdraget oaktat ovan anses slutfört vid sådan tidpunkt som Besiktningsföretaget meddelar Kunden.

2.4 Vid eventuella motstridigheter mellan Uppdragsbeskrivningen och dessa Allmänna Villkor ska Uppdragsbeskrivningen ha företräde.

3 BESIKTNINGSFÖRETAGETS ÅTAGANDEN

3.1 Besiktningsföretaget åtar sig att för Kundens räkning utföra Uppdraget i enlighet med Uppdragsbeskrivningen och dessa Allmänna Villkor.

3.2 Besiktningsföretaget ska utföra sina åtaganden med för ändamålet lämplig, kvalificerad och kompetent personal. Åtagandena ska utföras på ett fackmannamässigt sätt baserat på den branschstandard som gäller vid tidpunkten för Uppdragets utförande.

3.3 Besiktningsföretaget har rätt att använda sig av underkonsulter för utförandet av Uppdraget. Besiktningsföretaget ansvarar dock för underkonsultens arbete med de begränsningar som följer av dessa Allmänna Villkor.

3.4 Besiktningsföretaget ska för Uppdraget inneha nödvändiga försäkringar enligt gällande branschstandard.

4 KUNDENS ÅTAGANDEN

4.1 Kunden ska ge Besiktningsföretaget inklusive dess underkonsulter tillgång till för Uppdraget nödvändiga utrymmen och se till att dessa är lättåtkomliga och fria från skrymmande möbler m.m. Kunden ska tillse att godkänd stege finns tillgänglig. En Besiktningsman är inte skyldig att genomföra ett Uppdrag som innebär att denne utsätter sig för fara. Besiktningsmannen avgör i varje enskilt fall vad som är en säker uppstigningsanordning eller fara vid utförande av Uppdraget.

4.2 Kunden ska tillhandahålla den information och de handlingar rörande Uppdraget samt Fastigheten (om tillämpligt) som Besiktningsföretaget och dess underkonsulter behöver för att kunna utföra Uppdraget, innefattande men inte begränsat till ritningar och information om kända fel och brister. Det åligger inte Besiktningsföretaget att särskilt kontrollera sådana handlingar och informationens riktighet. Handlingar och upplysningar som används vid utförandet av Uppdraget antecknas i Resultatet.

4.3 Kunden ska förse Besiktningsföretaget med i övrigt nödvändiga uppgifter om förhållanden och förutsättningar hos Kunden hänförligt till Uppdraget.

4.4 Kunden ska noggrant läsa igenom Resultatet efter mottagandet och utan dröjsmål meddela Besiktningsföretaget om Resultatet innehåller någon felaktighet eller saknar något som Kunden bedömer är av betydelse för Uppdraget

5 ERSÄTTNING OCH BETALNING

5.1 För Besiktningsföretagets utförande av Uppdraget ska Kunden betala den ersättning som framgår av Uppdragsbeskrivningen. Om priset inte framgår av Uppdragsbeskrivningen ska Besiktningsföretagets ordinarie prislista tillämpas.

5.2 Besiktningsföretaget kan därutöver ha rätt till ersättning för utlägg, traktamentskostnader, rese- och logikostnader om så särskilt överenskommits.

5.3 Besiktningsföretaget fakturerar månadsvis för innevarande månads utförda tjänster inom ramen för Uppdraget. Kunden ska erlägga betalning senast 30 dagar efter fakturadatum.

5.4 Besiktningsföretaget ställer fakturan till den fakturaadress och mailar fakturan till den e-postadress som Kunden har angivit för Uppdraget. Om Kunden inte har angivit någon fakturaadress och/eller e-postadress ställs fakturan till den adress som finns registrerad på Kunden i offentliga register och fakturan mailas till den e-postadress varigenom Uppdraget har beställts. Kunden har rätt att kostnadsfritt begära ändring av fakturaadressen och/eller e-postadressen inom fem arbetsdagar från fakturadatum, därefter tillkommer en avgift på 100 kronor för kreditering av felaktigt utställd faktura samt utställande av ny faktura. Eventuella påminnelseavgifter från den första fakturan kommer att flyttas över på den nya fakturan.

5.5 Besiktningsföretaget föredrar digital kommunikation på det sätt som anges ovan. Om Kunden önskar pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift om 49 kronor. Om Kunden önskar få Resultatet utskrivet i papper och skickat per post tillkommer en avgift om 99 kronor.

5.6 Vid eventuell försenad betalning har Besiktningsföretaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen samt avgifter enligt gällande lag.

5.7 Beloppen är exkl. moms om inget annat anges.

6 AVBESTÄLLNING AV UPPDRAG

6.1 Uppdraget är bindande när Besiktningsföretaget har godkänt beställningen genom Uppdragsbekräftelsen, se punkt 2.2.

6.2 Kund som inte är konsument har inte rätt att avbeställa Uppdraget i förtid.

6.3 Kund som är konsument har rätt att inom 14 dagar från mottagandet av Uppdragsbeskrivningen ångra beställningen av hela eller delar av Uppdraget. Kund ska i sådant fall informera Besiktningsföretaget om detta. Kund kan för detta ändamål använda Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätten som översänds tillsammans med dessa Allmänna Villkor och som även kan hittas på Konsumentverkets hemsida:
https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

6.4 Om Kund som är konsument vid sin beställning har begärt att utförandet av Uppdraget ska ske inom den frist om 14 dagar från mottagandet av Uppdragsbekräftelsen som ångerfristen löper, kan Kunden komma att bli ersättningsskyldig för utfört arbete och nedlagda ersättningsgilla kostnader i enlighet med 2 kap. 15 § Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

7 ANSVAR FÖR FEL I UPPDRAGET

7.1 Kund som anser att hela eller del av Uppdraget har utförts felaktigt ska reklamera felet till Besiktningsföretaget. Reklamation ska göras inom skälig tid från dess att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om Kunden inte är konsument måste reklamation alltid ske inom en månad från dess att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

7.2 Om reklamation inte görs inom sådan tid som anges i föregående punkt förlorar Kunden rätten att göra felet gällande. Detsamma gäller om reklamation inte skett inom två år efter Uppdragets slutförande.

7.3 Reklamation kan göras till Besiktningsföretaget på e-post
info@besiktningsforetaget.se.

7.4 Besiktningsföretaget är enbart ansvarigt för fel i Uppdraget som orsakats av vårdslöshet.

8 ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Besiktningsföretagets, inklusive dess anställda och underkonsulter, sammanlagda ansvar för alla krav under eller relaterat till Avtalet och Uppdraget ska, gentemot såväl Kunden som tredje man, uppgå till maximalt 15 prisbasbelopp per Uppdrag. Prisbasbeloppet fastställs för varje innevarande år av regeringen. Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor. Vidare ska Besiktningsföretaget, inklusive dess anställda och underkonsulter, under inga omständigheter vara ansvarigt för indirekt skada, innefattande men inte begränsat till utebliven vinst, förlorad försäljning eller förlorad eller skadad goodwill.

8.2 Ekonomisk skada som beror på att det i Resultatet saknas uppgift som Besiktningsmannen lämnat muntligen vid utförande av Uppdraget på Fastighet ersätts endast om Kund efter erhållandet av Resultatet skriftligen begärt komplettering av Resultatet.

8.3 Besiktningsföretaget är inte ersättningsskyldigt för skavanker, slitageskador och andra obetydliga förhållanden på Fastigheten som inte antecknats i Resultatet. Enskild ekonomisk skada understigande 20 % av ett prisbasbelopp ersätts inte. Detta belopp utgör också Kunds självrisk för det fall den ekonomiska skadan överstiger detta belopp.

8.4 Ansvarsbegränsningarna ovan ska dock inte gälla för skador orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet av Besiktningsföretaget.

8.5 Kunden accepterar dessa ansvarsbegränsningar och anser att de är skäliga bl.a. utifrån Uppdragets omfattning och prissättning.

9 BESIKTNINGSMANS DRÖJSMÅL

9.1 För Kund som inte är konsument ansvarar inte Besiktningsföretaget för Besiktningsmans dröjsmål i kontakt med Kund, så som till exempel försening till avtalat möte.

9.2 För Kund som är konsument ansvarar Besiktningsföretaget endast för Besiktningsmans dröjsmål förutsatt att dröjsmålet inte beror på omständighet på konsumentens sida eller hinder utanför Besiktningsmannens kontroll.

10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE M.M.

10.1 Vardera Part har rätt att säga upp Avtalet i förtid till omedelbart upphörande om någon av följande omständigheter föreligger:

(a) Motparten i väsentlig mån underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet; eller

(b) Motparten försatts i konkurs, inlett företagsrekonstruktion, inlett ackordsförfarande eller annars kan anses vara på obestånd.

10.2 Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund tillkännagivits motparten.

10.3 I den mån Uppdraget eller delar av Uppdraget har utförts vid tidpunkten för Avtalets förtida upphörande har Besiktningsföretaget ändå rätt till ersättning för redan utfört arbete.

10.4 Bestämmelserna i punkt 7 och 8 (Ansvar för fel m.m.) ska gälla även om Avtalet sägs upp i förtid.

11 FORCE MAJEURE

11.1 Part är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten beror på omständighet utom parts kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, myndighetsrestriktioner, brand, förbud, brister eller annan liknande händelse, under förutsättning att den drabbade parten omedelbart meddelar den andra parten om händelsen (”Force Majeure- händelse”).

11.2 Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras under längre tid än en månad på grund av en Force Majeure-händelse har den andra parten rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Ingen part ska ha ett ansvar gentemot den andra parten med anledning av uppsägning av Avtalet på grund av en Force Majeure-händelse.

12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Besiktningsföretaget har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar ska aviseras senast en månad i förväg. Vid villkorsändring till nackdel för Kunden har Kunden dock rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kunden anses ha accepterat villkorsändringen om Kunden inte aktivt säger upp Avtalet innan ändringen träder ikraft.

13 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

13.1 Svensk rätt ska gälla för detta Avtal.

13.2 Tvist i anledning av detta Avtal, inbegripet dessa Allmänna Villkor, ska avgöras av allmän domstol.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion